Regulamin

I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin kierowany jest do Klientów narodowości polskiej, określa ogólne warunki, zasady zakupu Wycieczek, zarówno w Siedzibie Organizatora, jak i za pośrednictwem prowadzonego przez niego Serwisu Internetowego, jak również zasady i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Wycieczce. W zakresie Serwisu Internetowego, niniejszy regulamin określa także sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Wycieczki organizowane są przez STASICA E.E. KRETA PARAKALO, pod numerem EL802085559, adres: ΜΟΝΗΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ 0, ΓΟΥΒΕΣ 70014, ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣ, nr licencji Greckiego Ministerstwa Turystyki w Grecji 1039E60000404601, zwaną dalej ,,Organizatorem”. W przypadku gdy STASICA E.E. KRETA PARAKALO nie jest bezpośrednim organizatorem oferowanej na stronie wycieczki, a jest wyłącznie pośrednikiem w rezerwacji i/lub sprzedaży wycieczki, firma ma obowiązek powiadomić o tym Klienta. Wszelkie roszczenia dotyczące przebiegu wycieczki, których firma STASICA E.E. KRETA PARAKALO nie jest bezpośrednim organizatorem, należy kierować do właściwego organizatora wycieczki. Na wniosek Klienta STASICA E.E. KRETA PARAKALO może udostępnić dane właściwego organizatora wycieczki. Kreta Parakalo jest organizatorem wycieczek: Spinalonga i Agios Nikolaos Premium, Mityczny Labirynt i Miasto Herkulesa, Palmowe Preveli i Weneckie Rethymno, Magiczny Wschód Krety oraz Gorączka Kreteńskiej Nocy. 
 3. Polisa ubezpieczeniowa Organizatora European Reliance S.A. (Allianz) posiada następujący numer: 123799.
 4. Kontakt z Organizatorem odbywa się poprzez
  1. pocztę elektroniczną: kontakt@kretaparakalo.pl;
  2. telefon: +48 880 962 820;
  3. formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.
  4. WhatsApp lub Messenger, dostępne w ramach fanpage’y Organizatora.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Organizatora na stronie Serwisu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, a także w Siedzibie Organizatora.

II.          DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

 

Blog – podstrona Serwisu, na której Organizator publikuje artykuły tematyczne związane z charakterem Serwisu i prowadzoną działalnością;

Dodatkowo płatne składniki Wycieczki – wycieczki fakultatywne przewidziane w Programie Wycieczki, organizowane przez Lokalne podmioty; w szczególności rejsy po morzu mogące polegać na zakupie przez Organizatora biletu na rejs dla Uczestnika zapewniając opiekę pilota/przewodnika podczas rejsu. Uczestnik nie musi korzystać z dodatkowo płatnych składników Wycieczki, aby brać w niej udział.

Formularz – formularz znajdujący się na stronie Serwisu, za pośrednictwem którego Klienci mogą dokonać zakupu Wycieczki;

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Serwisu Internetowego;

Kodeks cywilny –  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Lokalny podmiot – podmiot organizujący wycieczki fakultatywne w ramach Wycieczki, z którym Uczestnik może zawrzeć odrębną umowę na świadczenie usługi wycieczki fakultatywnej, organizowanej w trakcie Wycieczki;

Opiekun – Uczestnik, będący przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym Uczestnika, który zawiera Umowę, na podstawie której, Uczestnik będzie mógł uczestniczyć w Wycieczce;

Pośrednik – przedsiębiorca, który na zlecenie Klienta i w jego imieniu, zawiera umowę z innym usługodawcą. Nie ponosi pełnej odpowiedzialności za jakość wykonanej usługi przez wymienionych usługodawców, z którymi przedsiębiora na zlecenie Klienta zawiera umowę. Jego odpowiedzialność jest ograniczona. Kreta Parakalo jest pośrednikiem w rezerwacji i/lub sprzedaży następujących usług turystycznych: a) wycieczek: Santorini – Wyspa Spełnionych Marzeń, Jeep Safari po Krecie; b) rezerwacji samochodów. Będąc pośrednikiem rezerwacji/sprzedaży wyżej wymienionych produktów turystycznych, Kreta Parakalo nie ma wpływu na przebieg realizacji usług. 

Program Wycieczki/Program – zawiera m. in. jej ramowy plan, region wycieczki, miejsca odwiedzane i inne atrakcje turystyczne oraz określenie minimalnej liczby Uczestników, stanowiącej warunek odbycia się Wycieczki. Ramowy Program Wycieczki nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Punkt Wycieczki/Punkt –  punkt przewidziany do zrealizowania w Programie Wycieczki, określający po kolei czynności, atrakcje, czy miejsca przewidziane do odwiedzenia podczas Wycieczki;

Regulamin – niniejszy dokument;

Rezerwacja – element Umowy o uczestnictwo w Wycieczce, polegający na zarezerwowaniu miejsca dla Uczestnika, który zawarł Umowę i dokonał płatności za Wycieczkę;

Serwis Internetowy – strona internetowa należąca do Organizatora pod adresem kretaparkalo.pl

Siedziba – miejsce prowadzenia działalności Organizatora w Grecji lub inne punkty, w których Klienci mogą dokonywać zakupu Wycieczki;

Uczestnik Wycieczki/Uczestnik – osoba uprawniona do uczestnictwa w Wycieczce na podstawie zawarcia Umowy o Uczestnictwo bezpośrednio przez Uczestnika lub jego Opiekuna;

Umowa o uczestnictwo w Wycieczce/ Umowa – umowa zawierana na odległość lub na miejscu w Siedzibie Organizatora, na podstawie której Uczestnik uprawniony jest do uczestnictwa w Wycieczce;

Usługi –  usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną –   ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Wycieczka – krótkoterminowa wycieczka turystyczna odbywająca się na wyspie Kreta lub innych greckich wyspach, organizowana przez Organizatora dla Uczestników. Wycieczki nie trwają dłużej niż 24 godziny i nie zawierają zakwaterowania, w związku z czym do Wycieczek nie mają zastosowania przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych (Dz. Urz. UE L 326, str. 1) ani Dekretu Prezydenta Grecji Προεδρικό Διάταγμα, αριθ.: 339/96. Wycieczki mogą być wszelkiego rodzaju: lądowe, morskie, autokarowe. Jednakże Wycieczka nie obejmuje Dodatkowo płatnych składników Wycieczki.

                            

III.        UMOWA O UCZESTNICTWO W WYCIECZCE – ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Klient może dokonać zakupu Wycieczki bezpośrednio w Siedzibie Organizatora lub na odległość – za pośrednictwem strony Serwisu, odpowiednio zgodnie z punktami V lub VI Regulaminu.
 2. Zakupu Wycieczki może dokonać jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 3. Wycieczka organizowana jest zgodnie z Programem, który każdorazowo jest przekazywany Klientowi przed zawarciem Umowy.
 4. Wszelkie informacje i zdjęcia prezentujące program Wycieczki, miejsca i zabytki odwiedzane podczas Wycieczki, prezentowane na Stronie Serwisu, czy wszelkich innych materiałach reklamowych Organizatora, mają jedynie charakter poglądowy i przedstawiają wizualizację miejsca czy zabytku, w czasie kiedy zostało wykonane zdjęcie. Wrażenia wizualne i estetyczne Uczestnika mogą być odmienne, z uwagi na warunki pogodowe, klimatyczne, oświetlenie, czy ogólne zmiany w wyglądzie odwiedzanych miejsc czy zabytków, które powstają naturalnie m.in. z uwagi na upływ czasu, czy ingerencję osób trzecich, na co Organizator nie ma wpływu.
 5. Program może ulec zmianie w zakresie zmiany kolejności odwiedzanych miejsc, czy kolejności atrakcji lub innych punktów Programu.
 6. W wyniku nieprzewidzianych okoliczności, Program wycieczki może zostać skrócony, poprzez pominięcie niektórych punktów Wycieczki.
 7. W sytuacji, o której mowa w ppkt powyżej, Organizator może zaproponować zastąpienie pominiętych Punktów, innymi nieprzewidzianymi w początkowym Programie Wycieczki, jeśli wszyscy Uczestnicy wyrażą zgodę na zmianę.
 8. W przypadku skrócenia Wycieczki i nie zastąpienia punktów Programu innymi, zgodnie z ppkt 6 powyżej, cena Wycieczki zostanie stosownie, proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu usługi obniżona. Zwrot różnicy pomiędzy ceną początkową za Wycieczkę, a obniżonymi kosztami, zostanie zwrócony w ciągu 21 dni na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał płatności. Zwrot może zostać dokonany również gotówką w Siedzibie Organizatora.
 9. W zakres Programu Wycieczki mogą wchodzić Dodatkowo płatne składniki Wycieczki, które każdorazowo zostaną wskazane w Umowie jako Punkty fakultatywne.
 10. Umowa na zakup Dodatkowo płatnych składników Wycieczki zostaje zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Lokalnym podmiotem, na zasadach określonych odrębnie, poza niniejszym Regulaminem, pomiędzy Uczestnikiem a Lokalnym podmiotem. Organizator w imieniu Uczestnika może jedynie dokonać płatności oraz odebrać dokumenty niezbędne do uczestnictwa w Dodatkowo płatnym składniku Wycieczki, w szczególności w postaci biletów wstępu.
 11. Wszelkie roszczenia związane z Dodatkowo płatnymi składnikami Wycieczki Klient powinien kierować do Lokalnego podmiotu, z którym zawarł umowę. Odpowiedzialność cywilnoprawną w zakresie Dodatkowo płatnych składników Wycieczki ponosi Lokalny podmiot.
 12. Organizator może odstąpić od umowy, w sytuacji, w której liczba Uczestników zapisanych na Wycieczkę, będzie zbyt mała, biorąc pod uwagę w szczególności miejsca w pojeździe służącym do przewozu Uczestników w ramach Wycieczki.  
 13. W sytuacji, o której mowa w ppkt powyżej, Organizator skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego Wycieczkę. Organizator skontaktuje się z Klientem który zawarł Umowę, z propozycją zapisu na inną Wycieczkę, odpowiadającą oczekiwaniom Uczestnika tj. termin Wycieczki, cena. Jeśli Klient nie zdecyduje się na zmianę Wycieczki lub terminu, Organizator najpóźniej w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji od Klienta, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, na rachunek bankowy, z którego te zostały dokonane lub gotówką na miejscu, zgodnie z wyborem Klienta.
 14. W przypadku odwołania Wycieczki przez Organizatora w wyniku sytuacji losowej, w szczególności siły wyższej, Organizator proponuje Klientowi inną Wycieczkę, odpowiadającą jego preferencjom.
 15. W sytuacji, w której Klient nie chce skorzystać z innej Wycieczki proponowanej przez Organizatora, Organizator zobowiązany jest zwrócić Klientowi opłatę za Wycieczkę, w ciągu 14 dni od dnia, w którym dokonano ustaleń w tym zakresie, na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonywał płatności lub gotówką do rąk własnych w Siedzibie Organizatora, zgodnie z wyborem Klienta.
 16. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika, utrwalonego w czasie uczestnictwa w Wycieczce, do celów marketingowych (tj. na wszelkiego rodzaju kanałach marketingowych, sprzedażowych Organizatora, np. na stronie Serwisu, w katalogach, folderach, czy innych materiałach promocyjnych oraz reklamowych). Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na wykorzystanie swojego wizerunku, powinien zawiadomić o tym Organizatora w formie wiadomości elektronicznej lub w formie pisemnej.

IV.         OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W WYCIECZCE

 1. Uczestnikiem Wycieczki może być każda osoba fizyczna w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Wycieczka dedykowana jest dla Uczestników, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Wycieczce biorąc pod uwagę jej Program. W przypadku podejrzenia ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Wycieczce, Uczestnicy powinni uprzednio skontaktować się z lekarzem lub innym specjalistą w dziedzinie świadczeń zdrowotnych (np. fizjoterapeutą) w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do uczestnictwa w Wycieczce lub ewentualnie poszczególnych punktach Programu Wycieczki.
 3. W przypadku osób posiadających niepełnosprawności fizyczne lub psychiczne, możliwość i warunki skorzystania z Wycieczki lub poszczególnych jej Punktów, jest ustalana w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Uczestnikiem lub Opiekunem Uczestnika, a Organizatorem.
 4. Wycieczka rozpoczyna się o godzinie wskazanej w wiadomości SMS lub wiadomości elektronicznej, wysłanej do Uczestników na dzień przed Wycieczką. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim wskazane zostanie również dokładne miejsce zbiórki. Orientacyjna godzina rozpoczęcia Wycieczki zostanie określona w Programie Wycieczki.
 5. Uczestnicy zobowiązani są stawić się w wyznaczonym miejscu i czasie wskazanym w wiadomości, o której mowa w ppkt powyżej. W wyniku znacznego opóźnienia na miejscu zbiórki, które może zaburzyć harmonogram Programu, Prowadzący może rozpocząć Wycieczkę bez Uczestnika. W takiej sytuacji Uczestnik może dołączyć do Wycieczki w trakcie jej trwania na własny koszt i indywidualnie zorganizowanym środkiem transportu.
 6. W przypadku gdy Uczestnikiem Wycieczki jest dziecko do 2 lat, uczestnictwo w Wycieczce może być darmowe, o czym informacja będzie każdorazowo podana na stronie Serwisu lub prezentowana za pośrednictwem innych kanałów sprzedażowych Organizatora. W tym przypadku, dziecko podróżuje bez prawa do własnego miejsca siedzącego i nie jest liczone jako pasażer zajmujący miejsce siedzące w środkach transportu.
 7. Każdy z Uczestników Wycieczki powinien mieć ze sobą dokument potwierdzający uczestnictwo w Wycieczce, wysłany lub przekazany przez Organizatora, np. bilet lub voucher.
 8. Podczas Wycieczki Uczestnik powinien stosować się do poleceń i sygnałów Prowadzącego, w tym w szczególności w zakresie przestrzegania czasu na przerwy i stawiania się w wyznaczonych miejscach zbiórek o wyznaczonych przez Prowadzącego godzinach.
 9. W przypadku znacznego opóźnienia na miejscu zbiórki, po uprzedniej próbie kontaktu ze spóźniającym się Uczestnikiem, w sytuacji kiedy opóźnienie może zaburzyć harmonogram Wycieczki, Prowadzący może kontynuować Program Wycieczki bez Uczestnika. W takiej sytuacji Uczestnik może dołączyć do Wycieczki na własny koszt oraz indywidualnie zorganizowanym transportem.
 10. Podczas Wycieczki, Uczestnik nie może:
  1. uczestniczyć w Wycieczce w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia, pod wpływem narkotyków lub pod wpływem jakichkolwiek substancji umożliwiających normalne funkcjonowanie;
  2. używać niebezpiecznych, przedmiotów, substancji oraz narzędzi;
  3. zakłócać spokoju i przeszkadzać innym osobom, w tym w szczególności Uczestnikom Wycieczki i Prowadzącemu;
  4. zachowywać się w sposób niekulturalny, agresywny, wulgarny lub w inny nieakceptowany przez zasady współżycia społecznego.
 11. Uczestnik może zostać odsunięty od uczestnictwa w Wycieczce z uwagi na swój stan zdrowia w szczególności chorobę, którą mogą zostać zarażeni inni Uczestnicy lub Prowadzący, a także z uwagi na chorobę zagrażającą bezpieczeństwu i zdrowiu samego Uczestnika.
 12. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do zasad wynikających z regulacji innych obiektów, czy miejsc, w których odbywa się Wycieczka lub jej poszczególne punkty.
 13. Za bagaż, który Uczestnik przewozi ze sobą podczas Wycieczki, Uczestnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Uczestnika.
 14. W sytuacji kiedy Uczestnik narusza którąkolwiek z zasad niniejszego Regulaminu, Organizator lub Prowadzący, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Uczestnika do zaprzestania naruszeń, może zostać odsunięty od uczestniczenia w Wycieczce (natychmiastowe wypowiedzenie Umowy o uczestnictwo w Wycieczce) lub poszczególnym wydarzeniu wchodzącym w zakres Programu.

V.    UMOWA O UCZESTNICTWO W WYCIECZCE ZAWARTA W SIEDZIBIE PRZEDSIĘBIORCY

 1. Użytkownik może dokonać zakupu Wycieczki za pośrednictwem Strony Serwisu, spośród różnego rodzaju Wycieczek prezentowanych na stronie Serwisu oraz w Siedzibie, za pośrednictwem wszelkiego rodzaju kanałów marketingowych, takich jak m.in. plakaty, czy ulotki reklamowe.
 2. Informacje o Wycieczkach prezentowane na stronie Serwisu oraz za pośrednictwem kanałów marketingowych (broszurach, plakatach, ulotkach i innych podobnych materiałach reklamowych) prezentowanych przez Organizatora, w szczególności opisy i ceny Wycieczek, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o uczestnictwo w Wycieczce, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Przedmiotem niniejszej Umowy jest uczestnictwo w Wycieczce zorganizowanej przez Organizatora na rzecz Uczestnika.
 4. Do zawarcia Umowy o uczestnictwo w Wycieczce dochodzi w Siedzibie Organizatora, w momencie dokonania płatności za Wycieczkę.
 5. Umowa o uczestnictwo w Wycieczce zawierana jest o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Organizator dostarcza Klientowi dowód zakupu.

VI. UMOWA O UCZESTNICTWO W WYCIECZCE ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Użytkownik może dokonać zakupu Wycieczki za pośrednictwem Serwisu, spośród różnego rodzaju Wycieczek prezentowanych na stronie Serwisu.
 2. Informacje o Wycieczkach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o uczestnictwo w Wycieczce, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku, gdy Organizator stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację Użytkownikowi, podczas składania Rezerwacji, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. Warunkiem dokonania Rezerwacji Wycieczki jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik może dokonać Rezerwacji Wycieczki za pośrednictwem Formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu Internetowego lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, na adres e-mail wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu, wskazując uprzednio informacje niezbędne do dokonania Rezerwacji, wskazane na stronie Serwisu, tj. w szczególności nazwę, konkretną datę Wycieczki, dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy tj. m.in. imię i nazwisko osoby rezerwującej wycieczkę, adres zamieszkania osoby rezerwującej wycieczkę, imiona i nazwiska wszystkich uczestników, daty urodzenia wszystkich uczestników, liczba dzieci do 2 roku życia, liczba dzieci 2-12 lat, liczba osób dorosłych, Datę przylotu na Kretę, datę powrotu do Polski, datę wybranej wycieczki, miejscowość w jakiej znajduje się hotel, nazwę hotelu, numer telefonu aktywny w Grecji, adres email. Rezerwacja złożona Organizatorowi za pośrednictwem Formularza lub wiadomości elektronicznej na adres email Organizatora stanowi ofertę zawarcia Umowy o uczestnictwo w Wycieczce, będącej przedmiotem Rezerwacji. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Organizator prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Rezerwacji, które stanowi oświadczenie Organizatora o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o uczestnictwo w Wycieczce.
 6. Klient wysyłając do Organizatora Formularz lub wiadomość na adres poczty elektronicznej Organizatora wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu, w celu chęci zawarcia umowy na uczestnictwo w wycieczce, tym samym akceptuje regulamin dostępny na stronie internetowej Organizatora, akceptuje treść przesłanych warunków Rezerwacji, wyraża zgodę na realizację Wycieczki oraz potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy. Chęci uczestnictwa w wycieczce poprzez wypełnienie Formularza bądź wysłania wiadomości elektronicznej na adres Organizatora nie powinien zgłaszać Użytkownik, który nie akceptuje treści Regulaminu.
 7. Złożenie Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W tym celu Użytkownik powinien podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Organizatora dane niezbędne do dokonania Rezerwacji, wskazane na stronie Serwisu, o których mowa w ppkt 5 powyżej.
 8. Informacja na temat całkowitej wartości zarezerwowanej Wycieczki, podawana jest każdorazowo przez Organizatora poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Użytkownika Umowy o uczestnictwo w Wycieczce pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną Wycieczkę, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa o uczestnictwo w Wycieczce.
 9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Organizator każdorazowo po złożeniu Rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonej Rezerwacji.
 10. Umowa o uczestnictwo w Wycieczce zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Organizator dostarcza Klientowi dowód zakupu.

VII.       PŁATNOŚCI

 1. Sprzedaż Wycieczek będzie odbywać się po cenach obowiązujących w dniu złożenia przez Klienta Rezerwacji. Ceny Wycieczek podawane są w euro i zawierają wszystkie składniki, w tym podatki i inne opłaty.
 2. W przypadku zakupu Wycieczki w Siedzibie Organizatora, Klient dokonuje płatności w walucie euro gotówką na miejscu, w Siedzibie podczas dokonywania zakupu.
 3. W przypadku zakupu Wycieczki za pośrednictwem strony Serwisu Klient może dokonać zapłaty w walucie euro lub złotych polskich, po przewalutowaniu ceny podanej w euro na złoty polski, według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia, w którym Organizator prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Rezerwacji. Przesłane przez Organizatora potwierdzenie stanowi oświadczenie Organizatora o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o uczestnictwo w Wycieczce. W przypadku przesłania do Klienta, przez Organizatora, potwierdzenia przyjęcia do realizacji Rezerwacji w dzień, w którym Narodowy Bank Polski nie aktualizuje kursów walut, obowiązuje wtedy ostatni, aktualny średni kurs NBP ogłoszony ostatniego dnia roboczego. 
 4. Klient dokonując Rezerwacji za pośrednictwem Formularza lub wiadomości elektronicznej, dokonuje płatności za pośrednictwem przelewu bankowego, na rachunek bankowy Organizatora (w tym przypadku realizacja Rezerwacji rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Organizatora potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Organizatora).
 5. Organizator w wiadomości zwrotnej informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Rezerwację. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII.     REZYGNACJA Z WYCIECZKI

 1. W celu rezygnacji Klient powinien przesłać wiadomość elektroniczną na adres e-mail Organizatora lub złożyć rezygnację w Siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zwraca koszty Wycieczki za pośrednictwem przelewu, na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika, w ciągu 21 dni od przekazania Organizatorowi informacji o rezygnacji. Koszty mogą być również zwrócone gotówką do rąk własnych Klienta, w siedzibie Organizatora, zgodnie z wyborem Klienta.
 3. Klient może zrezygnować z zakupionej Wycieczki, z zachowaniem prawa do zwrotu kosztów uiszczonych za uczestnictwo w Wycieczce, najpóźniej do 5 dni przed dniem planowanej Wycieczki.
 4. W sytuacji rezygnacji z Wycieczki, na 4 – 3 dni przed planowanym dniem Wycieczki, Organizator dokonuje zwrotu kosztów za Wycieczkę, potrącając 50 % ceny tej Wycieczki.
 5. W sytuacji rezygnacji z Wycieczki, na 2 dni przed planowanym dniem Wycieczki, Organizator dokonuje zwrotu kosztów za Wycieczkę, potrącając 70 % ceny tej Wycieczki
 6. W przypadku rezygnacji z Wycieczki na 1 dzień przed planowanym dniem Wycieczki i mniej, (tj. po godzinie 0:00 czasu greckiego w dniu poprzedzającym dzień Wycieczki) Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonych kosztów. Klient zachowuje prawo do wynagrodzenia w kwocie 100% uiszczonych kosztów, pod warunkiem, że przedstawi ważne zaświadczenie lekarskie, poświadczające, że stan zdrowia danego Uczestnika Wycieczki, uniemożliwia mu uczestnictwo w Wycieczce. Zaświadczenie lekarskie powinno zostać wystawione podczas pobytu Uczestnika w Grecji.  W przypadku braku obecności Uczestnika, który miał brać udział w Wycieczce pod nadzorem swojego Opiekuna, o zwrot kosztów za Wycieczkę może ubiegać się również jeden z Opiekunów tego Uczestnika.

IX.         ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Serwis internetowy ma charakter usługowy, a także informacyjno – reklamowy. W ramach Serwisu Organizator udostępnia informacje prezentujące świadczone przez siebie usługi, w postaci organizowania Wycieczek oraz umożliwia ich bezpośredni zakup za pośrednictwem Serwisu.
 1. Organizator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług oraz przeglądania informacji dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script;
  4. programu do odczytu plików w formacie PDF.
 2. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, należą do Organizatora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 4. Organizator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

X.           USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadczenie Usług elektronicznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Użytkowników są nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz świadczone na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator umożliwia za pośrednictwem Serwisu:
  • przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym artykułów prezentowanych na Blogu,
  • wysłanie wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  • przekierowania na zewnętrzne social media;
  • dodawanie komentarzy.
 4. Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu, w tym również za pośrednictwem artykułów prezentowanych na Blogu. Każdy Użytkownik Serwisu może nieodpłatnie przeglądać treści prezentowane w Serwisie.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu lub podstrony Bloga, w przypadku artykułów prezentowanych na Blogu.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przekierowaniu na zewnętrzne social media, w tym m.in. na LinkedIna zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia ikony przekierowującej do innej strony internetowej.

XI.         PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
 2. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
 3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
 5. nie wprowadzania w Serwisie treści niezwiązanych z jego tematyką, w tym w szczególności treści o charakterze reklamowym czy marketingowym,
 6. wprowadzania swoich danych, w tym danych kontaktowych wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i w ten sposób oznaczonych w Serwisie.
 7. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych i innych Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 8. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie, w szczególności treści prezentowanych na Blogu jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 9. W przypadku, gdy Organizator stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania prezentowanych na stronie Serwisu cen, na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację Konsumentowi, podczas składania zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Organizatorowi. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.
 11. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone in. w przypadku umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 12. Pozostałe przypadki odstąpienia od umowy, określone są w art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach konsumenta.

XII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi w czasie trwania Wycieczki Uczestnik powinien zgłaszać niezwłocznie Prowadzącemu Wycieczkę.
 2. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Uczestnik może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Wycieczki.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona Organizatorowi w formie pisemnej w jednym z biur stacjonarnych Organizatora lub przesłana na adres email Organizatora podany w pkt I niniejszego regulaminu. Za datę złożenia reklamacji uważa się datę jej wpływu do biura Organizatora lub na Jego adres email.
 4. Prawidłowo złożona Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika:  imię, nazwisko,
  adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy, numer rezerwacji a także opis spornych okoliczności wraz z uzasadnieniem.
 5. Organizator rozpatrzy  reklamację  w  ciągu  30  dni  roboczych od daty jej doręczenia.
  Brak rozpatrzenia  reklamacji  w  tym  terminie  oznacza  uznanie  reklamacji przez Organizatora. Reklamacji nie podlegają fakultatywne składniki imprezy, a także dodatkowo płatne aktywności, których biuro Kreta Parakalo nie jest bezpośrednim organizatorem. Reklamacji nie podlegają również wszelkiego rodzaju punkty programu realizowane przez firmy zewnętrzne (degustacje, posiłki w tawernach).

XIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać Organizatorowi reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: STASICA E.E. KRETA PARAKALO, ΜΟΝΗΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ 0, ΜΟΝΗΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ 0, ΓΟΥΒΕΣ 70014, ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣ, na adres poczty elektronicznej: www.kreta.parakalo@gmail.com, pod numerem telefonu: +48 880 962 820.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 21 dni. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 14 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XIV.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej Umowy o świadczenie usługi;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Organizatorem;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

      Podane przez Użytkowników dane osobowe Organizator może zbierać i przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Organizatora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Organizatora jest zabronione.
 4. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy, reklamacji oraz zmian w Regulaminie oraz właściwości sądów, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa greckiego, ponieważ usługa (Wycieczka) jest świadczona wyłącznie na terytorium Grecji, zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 w zw. z art 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz. U. UE L 2008, Nr 177, poz. 6. 
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 10. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora, przy czym w stosunku do Klientów, którzy dokonali już rezerwacji lub zawarli Umowę, ale usługa jeszcze nie została zrealizowana, Organizator zawiadamia Klienta, kierując wiadomość na jego adres e-mail o zmianie Regulaminu w ciągu 5 dni roboczych od jego ogłoszenia na stronie. Klient może wówczas zrezygnować z wycieczki, ale jest zobowiązany powiadomić o tym Organizatora na jego adres e-mail w ciągu 10 dni roboczych od dnia wejścia w życie zmian. Odstąpienie od Umowy z tego powodu z wyżej wymienionego powodu, nie wiąże się z obowiązkiem jakichkolwiek opłat. Organizator zwraca klientowi dokonane przez niego płatności, na podany przez niego rachunek bankowy w terminie 20 dni roboczych od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie. Brak odpowiedzi Klienta w wyżej wyznaczonym terminie, oznacza akceptację zmiany Regulaminu.
Załączniki